Ouderraad

Leden van de OR
Lionne Damhuis – Voorzitter
Cynthia Volbeda – Secretaris – Klassenouder
Bart Leeuwerink – Penningmeester
Gerda Gerritsen – Oude Papier
Sabine Groothoff – Inkoop
Hendrik van der Ploeg – Verkeer
Anke Klein Nijenhuis – Verkeer

Annet Verlijsdonk – Directeur
Ellen Veelers – Leerkracht groep 1

Oudervereniging
Alle ouders/verzorgers van leerlingen van onze school maken automatisch deel uit van de Oudervereniging De Schothorst. De Oudervereniging probeert de belangen van de kinderen op school in de ruimste zin van het woord te behartigen.

Bestuur
Het bestuur van de oudervereniging wordt de Ouderraad (‘OR’ in de wandelgangen) genoemd. De OR bestaat uit ouders/verzorgers en wordt gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering die jaarlijks in het najaar wordt gehouden.

Taken van de O.R
De OR is praktisch ingesteld en steunt de school met de dagelijkse gang van zaken. Waar moet u hierbij aan denken? Wel, in zijn algemeenheid gaat het om zaken die te maken hebben met:

  • Het welzijn in en rond de school
  • De ondersteuning van festiviteiten
  • Het verrichten van hand- en spandiensten
  • Ondersteuning bij ‘lief en leed’
  • Het verwerven van aanvullende geldmiddelen
  • Contactbemiddeling ouders en schoolteam
  • Deelname Inter Scholair Overleg Thabor
  • Het overblijven van kinderen op school
  • Ouderparticipatie

Maandelijks overleg
Gedurende het schooljaar vergadert de OR volgens de data op de schoolkalender op school. Met de leerkrachten wordt besproken welke zaken aandacht verdienen en wat er gebeuren moet om e.e.a. op te lossen, te verbeteren of te organiseren.
De OR neemt hierbij haar eigen besluiten en bespreekt dit met schoolleiding en het schoolteam. Gezamenlijk komt het tot een oplossing.

Waar betaalt de O.R. zijn activiteiten van?
Als geldmiddelen heeft de OR de jaarlijkse ouderbijdrage die voor iedere leerling op
De Schothorst betaald kan worden ter beschikking. Soms zijn er aanvullingen uit andere ‘bronnen’ (b.v. sponsoren). In sommige gevallen worden activiteiten bijvoorbeeld ook gesteund door gelden van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
De Oudervereniging stelt jaarlijkse een begroting op omtrent de besteding van de middelen. De OR neemt zelfstandig besluiten over hoe het geld besteed zal gaan worden.
Op de eerder genoemde Algemene Ledenvergadering geeft de OR aan alle ouders openheid van zaken omtrent hetgeen door haar in het schooljaar georganiseerd werd en de hieraan verbonden kosten.

 

Contact opnemen met de OR
E-mail adres: oudervereniging@deschothorst.nl