Medezeggenschapsraad

Algemene informatie MR

De medezeggenschapsraad (MR)  heeft als doel de bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven bij allerlei beslissingen die genomen worden. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven, maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel. 
De bevoegdheden en taken van de MR:
De bevoegdheden en taken van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS, 2007) en het Medezeggenschapsreglement.


Belangrijk  is dat de MR ervoor zorgt dat:
– een ieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen
– alle partijen hun gezichtspunten kunnen toelichten en desnoods verdedigen
– er een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg heerst
binnen de school

De MR mag met het bevoegd gezag (bestuur van de dr. Schaepmanstichting) alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. De MR kan een oordeel geven over beleidsvoorstellen, over de lijnen die door het bestuur worden uitgezet en over de wijze waarop die lijnen worden uitgevoerd. Daarbij kan de MR ook zelf met voorstellen komen.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR te maken met:
• instemmingsrecht:  instemming van de MR is vereist bij bv. het vaststellen van
het schoolplan, de schoolgids of de klachtenregeling
• adviesrecht:   de MR kan advies uitbrengen over bv. de vakantieregeling,
aanstelling en taakverdeling van de schoolleiding
• initiatiefrecht:  de MR kan zelf met voorstellen komen
• informatierecht:  het bevoegd gezag stelt de MR ten minste twee  maal per jaar
in de gelegenheid de algemene gang van zaken in de school te bespreken

De geledingen
De MR bestaat uit  2 geledingen, een ouder- en een personeelsgeleding.
De oudergeleding wordt gekozen uit en door de ouders van de school. De personeelsgeleding wordt gekozen uit en door het personeel van de school.

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende personen:
Oudergeleding:
Ivo de Moor (voorzitter)
Marloes Hiddink (GMR-lid)
Nathalie Kamphuis

Personeelsgeleding:
Esther Heuker of Hoek (GMR-lid)
Lucinda van der Lee
Marian Berends (secretaris)

Namens de MR van De Schothorst zijn 2 leden vertegenwoordigd in de GMR.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Dit is een overkoepelende raad binnen de Dr. Schaepmanstichting. Bevoegdheden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden  zijn deels overgedragen aan de GMR. Hierbij valt te denken aan het vaststellen van de begroting en de organisatie van de buitenschoolse opvang.

Statuut GMR
Reglement MR

Huishoudelijk reglement MR De Schothorst

Mailadres: mr@deschothorst.nl 

Van links naar rechts, van boven naar beneden:
Lucinda, Esther, Marloes, Marian
Ivo, Nathalie