Uitstroomgegevens

Toelichting publicatie Cito Eindtoets scores

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft op 12 september de gemiddelde eindtoetsgegevens van alle scholen in het primair onderwijs openbaar gemaakt. Ook de scores van onze school De Schothorst zijn daarmee voor iedereen in te zien. Onze school vindt het belangrijk om open en eerlijk te zijn over onze resultaten. Toch kan op basis van de nu gepubliceerde informatie een verkeerd beeld ontstaan van de kwaliteit van het onderwijs en van onze school. Dat komt omdat van school tot school verschilt welke leerlingen aan de toets deelnemen waardoor de scores van scholen onderling niet zonder meer vergelijkbaar zijn. Bovendien is de kwaliteit van een school meer dan alleen de score op een eindtoets. Op basis van deze gegevens kunnen dus niet zomaar conclusies worden getrokken. Wij werken samen met de PO-Raad aan het ontwikkelen van Vensters PO. Via de website van Vensters PO (www.scholenopdekaart.nl) worden de gemiddelde eindscores van alle basisscholen op een vergelijkbare wijze en samen met andere informatie gepresenteerd en toegelicht. In Vensters PO komt bijvoorbeeld ook informatie te staan over ouder- en leerlingtevredenheid, schoolklimaat en veiligheid en de uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs. De eerste gegevens in Vensters PO komen in november 2013 beschikbaar. Daarna worden tot het voorjaar 2015 periodiek nieuwe gegevens toegevoegd. Via deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkeling van Vensters PO. Zoals u van ons bent gewend zullen wij u ook los van Vensters blijven informeren over onze prestaties.

Klik hier voor het overzicht-doorstroom-en-uitstroomgegevens-augustus-2016.

Uitleg afkortingen:
BBL: Basis beroeps leerweg  KBL: Kader beroeps Leerweg TL: Theoretische leerweg  TL/HAVO: Theoretische leerweg/Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs  HAVO:
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs GYM: Gymnasium
VSO: Voortgezet Speciaal onderwijs.